WYPOŻYCZAMY SAMOCHODY

DLA CIEBIE, TWOJEJ RODZINY I FIRMY


ODBIÓR Z LOTNISKA

WROCŁAW, KATOWICE

Odpowiedzialność za wypadek pożyczonym samochodem

WYNAJEM NEWS

Każdy samochód w świetle prawa polskiego musi być ubezpieczony (art. 4 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 roku). Dotyczy to jednego pojazdu, a nie kierowcy czy właściciela. Polisa ubezpieczeniowa OC dotyczy odpowiedzialności cywilnej posiadaczy samochodów za szkody powstałe w związku z ich ruchem. Rozumie się przez to szkody powstałe w trakcie wsiadania, wysiadania z auta, jego załadowywanie i rozładowywanie oraz zatrzymanie lub postój pojazdu.

Nie ma znaczenia, kto prowadzi samochód. Podczas wypadku liczy się jego ubezpieczenie. Wtedy po odszkodowanie należy zgłosić się do ubezpieczalni, chociaż nie wyklucza to faktu, że można się o nie ubiegać również u sprawcy zdarzenia (kierującego pożyczonym pojazdem).

Według art. 436 Kodeksu Cywilnego istnieją dwie odpowiedzialności za spowodowanie wypadku komunikacyjnego: odpowiedzialność oparta na zasadzie ryzyka oraz odpowiedzialność oparta na zasadzie winy. Druga z nich dotyczy przypadku, w którym w zdarzeniu biorą udział przynajmniej 2 pojazdy. Wtedy należy ustalić sprawcę wypadku, aby jego ubezpieczalnia pokryła koszty odszkodowania. Istnieją zdarzenia, w których winnych jest kilku, więc ubezpieczyciele wszystkich kierujących ponoszą odpowiedzialność za zdarzenie – następują wypłaty odszkodowań proporcjonalne do winy klienta.
 
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka uznaje się względem osoby, która nie ponosi winy za samo zdarzenie. Jest to szkoda, która powstała na skutek ruchu pojazdu. Może to być wjechanie w płot lub potrącenie pieszego. Uwolnić się od odpowiedzialności można w trzech przypadkach:
  • Kiedy wyłączną winę ponosi poszkodowany,
  • Kiedy wyłączną winą obarczona jest osoba trzecia, za którą posiadacz pojazdu nie ponosi odpowiedzialności,
  • Gdy wypadek miał miejsce na skutek siły wyższej (uderzenia pioruna, ale nagłe pogorszenie warunków pogodowych taką okolicznością nie jest).
 
Odpowiedzialność za spowodowanie wypadku należy do ubezpieczyciela samochodu (na zasadzie art. 436 k.c.) oraz do samego kierującego (na podstawie art. 415 k.c.) pożyczonym samochodem. Zakład ubezpieczeń jest też zobowiązany do wypłaty odszkodowania w przypadku spowodowania wypadku drogowego przez złodzieja pojazdu.
 
Pamiętaj, że kiedy pożyczasz samochód innej osobie, jest to również Twoje ryzyko. W razie wypadku, straty z nim związane zostaną pokryte przez ubezpieczalnię OC, więc Twoje świadczenie znacznie wzrośnie!